Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är PPA13

PPA13 är en tjänstepension för SAS svenska piloter som avlönas enligt svensk löneskala. Det ersätter det tidigare avtalet PPA 07.

PPA13 består av:
● Ålderspension
● Sjukpension
● Premiebefrielseförsäkring
● Familjeskydd
● Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Sjukpensionen, premiebefrielseförsäkringen och tjänstegrupplivförsäkringen gäller direkt från första anställningsdagen. Ålderspensionen börjar gälla när du har fyllt 25 år, då du också kan bestämma om du vill ha familjeskydd.

Ålderspension

PPA13 är en premiebestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in premier från månaden efter det att du har fyllt 25 år. Det är lönens storlek och hur många år du arbetar som avgör hur stora premier som sammanlagt kommer att betalas in. Premien motsvarar 4,5 procent av din bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar som överstiger det.

År 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kr. Det innebär att 7,5 inkomstbasbelopp är 571 500 kr.

Du bestämmer själv vilken eller vilka försäkringsgivare som ska förvalta premien. Valet gör du här på Valcentralen.se. Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring i Skandia Liv med återbetalningsskydd om du inte har valt att ta bort det.

OBS! Om du var anställd den 1 maj 2013 gäller särskilda övergångsbestämmelser. Du har fått en individuellt satt procentsats för din pensionspremie. Kontakta din arbetsgivare eller ditt fackförbund om du vill veta mer.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – kan du ha rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga, om du är arbetsoförmögen till 25 procent eller mer.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen bekostas helt av arbetsgivaren och betalar premierna för din ålderspension och sjukpension när du är sjuk.

Familjeskydd

Om du vill ge din familj ett extra försäkringsskydd kan du välja till ett familjeskydd som betalas ut om du avlider före 65 års ålder. Familjeskyddet kan vara på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år som betalas ut under 5 år, 10 år, 15 år eller 20 år. Det betalas dock aldrig ut längre än fram till den månad då du skulle fyllt 70 år.

År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr. Summan betalas ut med en tolftedel per månad, vilket innebär att ett familjeskydd som utökats med 1 prisbasbelopp skulle ge 4 775 kr i månaden.

Familjeskydd är en separat livförsäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen och kostnaden för den på Bliwas webbplats.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår automatiskt i din pensionsförsäkring, men du kan välja bort det för att få högre pension.

För den traditionella försäkringen gäller att återbetalningsskyddet betalas ut till dina förmånstagare i 20 år om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen. När du börjar ta ut livsvarig ålderspension kan du själv bestämma hur lång garantitid du vill ha, mellan 5 och 20 år. Om du avlider inom garantitiden fortsätter pensionsutbetalningarna till dina efterlevande fram till garantitidens utgång. Vid tidsbegränsad utbetalning av pensionen går de resterande utbetalningarna till dina efterlevande om du avlider innan hela pensionen betalats ut.

För fondförsäkringar kan återbetalningsskyddet vara annorlunda utformat. Se respektive bolags försäkringsvillkor för närmare detaljer.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du väljer bort återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de så kallade arvsvinsterna, det vill säga det pensionskapital som andra försäkrade utan återbetalningsskydd lämnar efter sig när de avlider.

Om du har valt bort återbetalningsskyddet kan du välja till det igen inom tolv månader efter en så kallad familjehändelse – om du gifter dig, blir sambo eller får barn – utan hälsoprövning. Skulle du vilja välja till återbetalningsskydd vid någon annan tidpunkt måste du fylla i en hälsodeklaration. Om du klarar hälsoprövningen gäller återbetalningsskyddet för både intjänat pensionskapital och framtida premier. Klarar du inte hälsoprövningen, gäller återbetalningsskyddet enbart för framtida premier.

Du kan välja till eller ta bort återbetalningsskydd via Valcentralen fram till din 65-årsdag. Om du vill ändra återbetalningsskyddet senare gör du det hos ditt försäkringsbolag.

Det går inte att välja till återbetalningsskydd efter det att pensionen har börjat betalas ut.

Förmånstagare

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskyddet och familjeskyddet i PPA13. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I din tjänstepension ingår en livförsäkring som arbetsgivaren betalar. Tjänstegrupplivförsäkringen är tecknad i Bliwa Livförsäkring, och du kan läsa mer om den på Bliwas webbplats.

Frågor om din TGL besvaras av Bliwa, telefon 08-696 22 80, e-post kund@bliwa.se

Vill du veta mer?

Här beskriver vi tjänstepensionen PPA13 på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Kontakta din arbetsgivare, din fackförening eller ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.





Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se